آرشيو

نژادپرستی ، شیطانی ترین چهره بشریت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
در سیستم حکومتی آمریکا تبعیض و تفاوت در زمینه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و مدنی به صورت کلی وجود دارد و گاهی خودش را به صورت تظاهرات و ناآرامی نشان می دهد. در واقع ذات نظام سرمایه داری این است که از لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتماعی قانوناً برابری وجود دارد؛ اما در عمل تبعیض و تفاوت وجود دارد. این روند خصوصاً نسبت به رنگین پوست ها و نسبت به مهاجرین که متأخر به آمریکا وارد شده اند بیشتر است. بنابراین هر لحظه یک حادثه می تواند این تبعیض قابل توجه را به یک شورش و درگیری در کل آمریکا تبدیل کند و بحران قابل توجهی را به نظام آمریکا تحمیل نماید. در این مقاله سعی بر این است که به ریشه های تبعیض نژادی در آمریکا و تبعات و ثمرات نژادپرستی در این کشور مورد بررسی قرار گیرد.


کلیدواژه:  نژادپرستی، تبعیض، حقوق اقلیت ها، سیاه پوستان، آمریکائیان آفریقایی تبار.


مقدمه
ماجرای تبعیض میان افراد یک جامعه مسئله ای است که گریبانگیر برخی کشورهاست و به دلایل مختلفی چون زبان،قومیت، پوشش و رنگ پوست صورت می گیرد. کشورهای مختلف هر یک به نوعی تلاش کرده اند که تا حد ممکن این تفاوتها را در قالب شباهت ها از بین برده و جامعه ای یکدست ایجاد کنندو جایگاه خود را از منظر حقوق بشر ارتقا بخشند و رعایت حقوق اقلیت ها می تواند یکی از معیارهای مهم این ارزش گذاری باشد. اما در برخی کشورها بعضی ابعاد این تفاوت ها همچنان وجود دارد. در این بین، نژاد پرستی که از شیطانی ترین چهره های بشریت است و معتقد است رنگ پوست افراد بیانگر برتری و فضیلت ذاتی آنهاست، امروزه در جوامعی به چشم می خورد. از جمله کشوری که با وجود مبارزات ضد نژادپرستی هنوز نتوانسته مشکل سفید پوستان و رنگین پوستان را حل کند ایالات متحده آمریکاست. این مدعی حقوق بشر، چنان با سیاهپوستان جامعه خود برخورد می کند که گویی آنها نژادی پست هستند و باید با آنها به عنوان شهروند درجه دو رفتار کرد. این مسئله زمانی پررنگ تر میشود که یک سیاهپوست به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید می شود و انتظار می رود که این تبعیضات پایان گیرد. اما در نهایت تأسف مشاهده می شود که نه تنها این اختلافات حل نشده، بلکه ابعاد تازه تری نیز یافته است و اعتراضات نژادی همواره در شهرهای مختلف این ایالات به ظاهر متحده صورت می گیرد.
شهروندان ایالات متحده‌ی آمریکا و به‌ویژه رنگین‌پوستان از زمان پیدایش ایالات متحده‌ی آمریکا تا کنون همواره با پدیده‌ی «نژادپرستی» و «نابرابری نژادی» و «نژاد برتر » مواجه بوده‌اند. در سال 1787 میلادی، قانون اساسی این کشور توسط پنجاه‌وپنج مرد سفیدپوست، که همگی صاحبان برده و تجّار ثروتمند بودند، نوشته شد و لذا قانون اساسی را به دفاع از منافع طبقاتی خود نگاشتند. مطابق با این قانون اساسی، سیاه‌پوستان آمریکا از حقوق مالکیت، مشارکت در امور اجتماعی مانند حق رأی و اجازه‌ی حمل سلاح محروم می‌شدند و برده‌داری به طور عملی مجاز شمرده می‌شد. اما با اعتراضات نژادی که در نیمه اول قرن بیست رخ داد این تبعیض نژادی از بین رفت و تا یک دهه حقوق سیاهان رعایت شد. اما بعد از آن دوباره تبعیضات جسته و گریخته نمایان شد و با گذر زمان پررنگ تر شد و تا به امروز که به شکل اعتراضات ضد نژاد پرستی خود را نشان داده است. در این نوشته سعی بر این است که به ریشه های تبعیض و تبعات آن بیان شود.


ریشه و مفهوم نژادپرستی
تبعیض از لحاظ لغوي، تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی و بعضی را بر بعضی برتري دادن معنا شده است( معین،1381: 422) یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادي است که در نتیجه رفتار هاي نژادپرستانه به وجود آمده  است.
تبعیض نژادي اصطلاحی است که معانی مختلفی براي آن بیان شده است که در واقع همه آنها به این مفهوم بر می گردد که مبناي برتري میان افراد و گروه هاي مختلف، رنگ پوست، نژاد و ریشه ملی و قومی باشد. تبعیض نژادي به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات و آسیب هاي جوامع و ناقض حقوق انسان ها در دوره هاي مختلف تاریخی بوده است؛ و موجب برتري و سلطه گروهی بر گروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است. تبعیض نژادي به عنوان یک عامل نقض کننده حقوق بشر، در مکتب اسلام و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون هاي بین المللی نفی شده است.
تا آخر دهه 1960، نژادپرستی را به عنوان ایدئولوژي و یا مجموعه اي از باورها تعریف می کردند . عنصر اساسی این ایدئولوژي آن بود که نژاد تعیین کننده فرهنگ است و ادعاي برتري نژادي نیز از همین اندیشه ناشی شد. از نگاه دیگر، این واژه معناي گسترده‌تري یافت که شامل رویه‌ها و نگرش‌ها، علاوه بر باورها نیز می شد. نژادپرستی در این معنا به تمامی مجموعه عواملی اشاره دارد که موجب ، تبعیض نژادي می شود؛ و گاهی اوقات با مسامحه، عواملی را شامل می شود؛ که محرومیت نژادي ایجاد می کند(گودرزی،1385: 97) نژادپرستی باوري است که بر حسب آن یک گروه نژادي، خود را برتر از گروه هاي نژادي دیگر می دانند؛ و یکی از قدرتمندترین و مخرب ترین اشکال تبعیض است (کوئن،1380: 349)  نژادپرستی اعتقادي است که بر اساس آن برخی گروه‌هاي انسانی با ویژگی ها و یا خصوصیات خاص نسبت به گروه‌هاي دیگر برتر یا پست تر محسوب می شوند. رفتار نژاد پرستانه ممکن است همیشه به صورت واضح و آشکار بروز ننماید؛ مثل اینکه برخی ها را به خاطر نژاد یا رنگ پوستشان تهدید کنند؛ بلکه این رفتارها ممکن است گاهی پنهانی و غیر معمولی باشد؛ مثل زمانی که یک جامعه به طور سیستماتیک با گروه هاي مختلف بر اساس قضاوت تبعیض آمیز، رفتار می نماید. رفتار نژاد پرستانه اغلب منجر به تبعیض نژادي می شود که پیامد هاي منفی مشخصی دارد. این رفتارها ممکن است در برخی موارد ساده بوده و در حد نادیده گرفتن حقوق افراد محدود شوند و در برخی موارد پیچیده و خطرناك باشند که منجر به محروم ساختن افراد از حقوق حقه خود گردند(رضایی،1384: 77) بر اساس تعریف کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادي 1965 ، تبعیض نژادي به معناي هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که به‌ منظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخورداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزادیهاي اساسی در زمینه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه هاي مربوط به زندگی عمومی تلقی می‌شود. یکی دیگر از اشکال تبعیض نژادي،آپارتاید است که درآفریقاي جنوبی اعمال می شده است. واژه آپارتاید از نظر لغوي به معناي مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معناي سیستمی از تبعیض نژادي، مذهبی و قومی و جداسازي اجتماعی می باشد که غالباّ به وسیله طیف اکثریت حاکم نسبت به گروه اقلیت اعمال می شود.( (www.pajoohe.com
حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل
برابري انسان‌ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تأکید تقریباً همه نظام‌هاي حقوقی(اگر چه در در عصر سازمان ملل متحد : عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.(هاشمی،1388: 10)در عصر سازمان ملل و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابري همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در سال 1948 نخستین  روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفت. (مظفري ، 1376: 4)
اصل منع تبعیض نسبت به اقلیت ها و رعایت حقوق آنان در حقوق بین الملل هم مانند حقوق داخلی، تنها با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تخلفات متعاهدان و تفسیر نکات مبهم امکان‌پذیر است. قبل از جنگ جهانی اول، حمایت از اقلیت ها و برابری آنان با اکثریت به صورت موردی و خاص مطرح بود و معمولاً این امر به دنبال معاهدات دوجانبه در واکنش به تعارضات مذهبی یا قومی صورت می‌گرفت. در این معاهدات آزادی انجام مناسک مذهبی و در برخی موارد خاص و نادر، آزادی بیان به رسمیت شناخته می شد. در موارد معدودی نیز به اقلیت ها اجازه می‌دادند در زندگی خصوصی خود، بدون محدودیت زبان خویش را استفاده کنند. (14:Thamberry,1995 )
مجمع عمومی، در قطعنامه 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992با تکرار تأیید این که یکی از هدف های اصلی سازمان ملل متحد،آنگونه که در منشور سازمان اعلام شده ، ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه، بدون تبعیض و تمایز نسبت به نژاد، جنس،زبان یا دین است(united nations human rights office of the high commissioner,1992: 33) در ماده دو خود اعلام میدارد: اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی،دینی و زبانی حق دارند از فرهنگ خود برخوردار شوند،دین خود را ابراز کنند و مراسم آن را بجا آورند و زبان مادری خود را به کار برند و به آن تکلم کنند، در محافل خصوصی و در ملأعام،آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض.(Ibid: 36)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ مقرر می‌دارد: هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و هم‌چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.
سازمان ملل در سال 1963 با تصویب اعلامیه محو تبعیض نژادي در این زمینه برداشت. اعلامیه به چهار نکته مهم اشاره داشت:
1-هرگونه دکترین و نظریه مبتنی بر اختلاف نژادي یا برتري نژادي، از نظر علمی، غلط، از لحاظ اخلاقی محکوم و از لحاظ اجتماعی غیر عادلانه وخطرناك است و هیچ گونه توجیه علمی و عملی ندارد.
2-تبعیض نژادي، حقوق اساسی بشر را نقض می کند، روابط دوستانه بین افراد، همکاري ملت ها و صلح جهانی را به خطر می اندازد.
3-تبعیض نژادي نه تنها به کسانی که مورد تبعیض قرار می گیرند صدمه می زند؛ بلکه براي مرتکبین تبعیض نیز زیان آور و خطرناك است.
4- هدف اساسی مبنایی سازمان ملل متحد، داشتن یک جامعه جهانی است که از جدایی و تبیض نژادي که عوامل دشمنی و تفرقه هستند آزاد باشد.(مهرپور،1377: 84) به طور کلی در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی و منشور ملل متحد به کرات بر حفظ حقوق اقلیت ها و برابری نژادی تأکید شده است. اما متأسفانه برخی از کشورها با لجام گسیختگی این قوانین را زیرپا می‌گذارند.


مبارزات نژادی در آمریکا


مبارزات ضد نژادپرستی در آمریکا ،طی سال های 1955 تا 1965 میلادی به اوج خود رسید. همزمان با فعالیت های جنبش حقوق مدنی،به رهبری مارتین لوتر کینگ، گروه های دیگری از سیاه پوستان آمریکا نیز برای مبارزه با تبعیض نژادی فعال شدند.طی این مدت اعتصابات گسترده و اعتراض های آرام سیاه پوستان ، سراسر آمریکا را فرا گرفت.(نوائیان رودسری،1393: 12) مارتین لوترکینگ سخنرانی "من یک رؤیا دارم" خود را ایراد کرد و حقوق سیاسی و اقتصادی خیلی زود برای سیاه پوستان تضمین شد. بعد از لغو برده داری و پس از کشمکش های حقوق مدنی دهه های ۱۹۵۰ و ۶۰ اندک اندک سیاه پوستان به حقوق خود دست یافتند. آنها قادر شدند رأی بدهند، بدون محدودیت به مکانهای عمومی بروند و همچنین به مدارسی بروند که سفید پوستان می رفتند.
با آغاز سال 2009 میلادی و روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان نخستین رییس جمهور سیاه پوست آمریکا بسیاری منتظر بودند که دوران تبعیض نژادی در این کشور به پایان برسد. اما با گزارشی که د سال 2014 منتشر شد مشخص شد که نه تنها این مشکل حل نشده است بلکه آمار اذیت رنگین پوستان افزایش نیز یافته است. سازمان مستقلی به نام پروپابلیکا در مورد قتل های پلیس آمریکا در طول سال های گذشته تحقیق کرده است . نتایج این تحقیقات در گزارشی در ماه اکتبر سال 2014 منتشر شد که در آن آمده است که در 77 درصد از قتل های نیروی پلیس بین سال های 1980 تا سال 2012،علت تیراندازی و کشته شدن افراد نا مشخص اعلام شده است و در این موارد تمامی قربانیان سیاه پوست بودند.( http://thefreethoughtproject.com  ) سال 2014 از نظر این قتل های سیاه پوستان توسط پلیس منجر به اعتراضات دامنه داری شد،منحصر به فرد بوده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود:
-مایکل براون: نوجوان 18 ساله و سیاه پوست آمریکایی اهل شهر فرگوسن در روز نهم آگوسات سال 2014 توسط افسر پلیسی به نام دارن ویلسون کشته شد.
-اریک گارنر: در 17 جولای سال 2014 توسط دانیل پانتالئو افسر پلیس و دوتن از همکارانش کشته شد.(روزنامه عصر ایرانیان،15 آذرماه 1393: 3)
-آنتونی رابینسون نوجوان 19 ساله که به دست افسر پلیسی به نام متیوکنی در شهر مدیسون به قتل رسید.(روزنامه کیهان،1394: صفحه آخر)
-آکای گرلی: جوان 28 ساله در 20 نوامبر 2014 در نیویورک توسط یک افسر پلیس به نام پیتر لیانک هدف شلیک گلوله قرار گرفت.(عصر ایرانیان،17 آذرماه 1393: 3)
این موارد تنها نمونه هایی از قتل های گسترده و بی پروای نیروهای پلیس آمریکا است که علیه سیاه پوستان صورت می گیرد و حقوق آنها را نقض می کنند. این قتل ها بهانه ای شد تا هزاران نفر از مردم امریکا در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به نژادپرستی و برخوردهای خشن نیروهای پلیس به خیابان‌ها بیایند. مردم امریکا در شهرهای نیویورک، واشنگتن، بوستون و شیکاگو به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاحات در سیستم قضایی و پلیس این کشور شدند.
این تبعیض و بی عدالتی در جامعه و فرهنگ آمریکا نهادینه شده است و مبارزات همواره سرکوب می شود و راه به جایی نمی برد. همانگونه که استانلی کوهن حقوقدان و کنشگر اجتماعی آمریکایی به این که تبعیض و بی عدالتی در مورد سیاه پوستان آمریکایی همواره به شکلی نهادینه شده در این کشور در جریان است می‌گوید: اینگونه تبعیض ها در دوران ریاست جمهوری اوباما که خود یک سیاه پوست است بیش از هر دوره ای شدت گرفته است و معتقد است این گونه خشونت ها به عنوان یک شیوه و الگوی نهادینه شده همواره در جریان بوده و خشونت و بی عدالتی نسبت به افراد سیاه پوست آمریکایی در دهه های متوالی بدون هیچ مخالفتی از سوی مسئولین دولتی ادامه داشته است. (سهرابی،1393: 4)


تبعات نژاد پرستی در آمریکا
برخی تبعات و ثمرات نژادپرستی در جامعه آمریکا به شرح زیر است.
تبعیض در خصوص دست‏یابی به شغل و بررسی آمار بیکاری در میان اقلیت‌های نژادی
چهره‌ی منفی که رسانه‌های آمریکایی از رنگین‌پوستان و به‌ویژه سیاه‌پوستان این کشور مخابره می‌کنند، همواره موجب مشکلات فراوانی در یافتن شغل و استخدام آنان شده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. به گزارش واشنگتن‌پست نرخ بیکاری سیاهان آمریکا با اندکی اغماض  دوبرابرِ نرخ بیکاری سفیدپوستان و در سال ۲۰۱۳ میلادی در حدود ۱۴ درصد بوده است.( www.washingtonpost.com)
اداره‌ی آمار ایالات متحده  متوسط درآمد سالانه‌ی یک خانوار سیاه‌پوست را ۳۳ هزار و ۳۲۱ دلار اعلام داشت و این میزان حدود ۵۹ درصد از متوسط درآمد سالانه‌ی یک خانوار سفیدپوست غیر اسپانیایی کمتر است.( www.census.gov )علت اصلی این قضیه تبعیض شغلی علیه سیاهان است و این‌که آنان به منظور امرار معاش، حاضر به دریافت دستمزدهای ناچیز برای کار خود هستند.
 طبق آمار وزارت کار فدرال، بیش از نیمی از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار‌ و سیاه‌پوستان غیر اسپانیایی که سنّ‌شان به اندازه‌ی کافی برای کارکردن بالا بوده، در سال ۲۰۱۲ شغلی نداشتند. این پدیده به گسترش فقر در میان  رنگین‌پوستان آمریکا منجر شده است.( www.usa.chinadaily.com.cn) مطابق با گزارش سال ۲۰۱۲ اداره‌ی آمار ایالات متحده، ۲۷.۲ درصد از سیاهان آمریکا زیر خط فقر زندگی مشقت‌باری داشتند. در حالی که این میزان حدود سه‌برابر آمار سفیدپوستان غیر اسپانیایی با شرایط مشابه بوده است.( www.census.gov)
تبعیض در خصوص دست‏یابی به خدمات آموزشی
مسئله‌ی تبعیض نژادی و نژادپرستی در آموزش ایالات متحده نیز رسوخ کرده است؛ به طوری که بر اساس گزارش دفتر آمار ایالات متحده‌ی آمریکا، 33 درصد از سفید‌پوستان آمریکایی دارای تحصیلات عالیه‌ی دانشگاهی هستند، این در حالی است که همین درصد در میان سیاه‌پوستان آمریکا 20 درصد است.( www.usa.chinadaily.com)
بین سال‌های 2003 تا 2012 میلادی، بیش از 60 درصد از تقاضاهای تحصیلی سیاه‌پوستان برای ورود به دانشکده‌های حقوق آمریکا پذیرفته نشده است و البته این آمار در خصوص متقاضیان سفید‌پوست تنها 34 درصد است.(ibid) درحالی‌که سیاه‌پوستان تنها 17 درصد از جمعیت دانش‌آموزان آمریکایی را تشکیل می‌دهند، 32 درصد از اخراج‌های صورت‌گرفته از مدارس و دانشگاه‌ها به ایشان مربوط می‌شود.( ibid)
تبعیض در خصوص مشارکت سیاسی و حق رأی
جامعه آمریکا در این باره شاهد هیچ گونه بهبودی نبوده است و اقلیت های قومی از حقوق برابر سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بهره مند نیستند. حقوق نژادهای مختلف در آمریکا برای دادن رأی محدود است.طی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در نوامبر دو هزار و دوازده از رأی دادن برخی رأی دهندگان آمریکایی-آسیایی جلوگیری شد. در گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا به سبب ناکامی در تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی های ساکن این کشور به شدت انتقاد شده است.
در گزارش بوستون ریویو Boston Review اعلام شد تا سال دو هزار و ده بیش از پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شهروند آمریکایی به سبب محکومیت های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از دو میلیون آمریکایی-آفریقایی به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است در دادن رأی با محدودیت هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی محرومند.(www.khabaronline.ir)
شدت عمل در برخورد با سیاه‌پوستان آمریکا
رفتار نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا را باید در صدر قضایایی دانست که چهره‌ی منافقانه‌ی ایالات متحده در عرصه‌ی حقوق بشر را بیش از پیش نمایان می‌کند و پرتوهای نژادپرستی آمریکایی را در سراسر جهان بازتاب می‌نماید. به گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، نیروهای پلیس نسبت به سفیدپوستان مدارای بیشتری دارند. مثلاً بیش از ۸۵ درصد از ایست و بازرسی‌های پلیس در ارتباط با سیاه‌پوستان یا اسپانیایی‌های ساکن آمریکا اجرا شده است.( www.bjs.gov) آمارها همچنین حاکی است که ۸۶ درصد از بازداشت‌های سیاهان بی‌مورد بوده و افراد بازداشت‌شده بی‌گناه شناخته شده و نهایتاً با یک عذرخواهی ساده آزاد شده‌اند(www.hrw.org) جیم هرینگتون -رئیس پروژه‌ی حقوق مدنی تگزاز- اظهار داشته: تیراندازی منجر به مرگ سگی در شرق آستین بیشتر از تیراندازی منجر به مرگ دو سیاه‌پوست  مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است(www.texascivilrightsproject.org)
در سال ۲۰۱۲ میلادی تروان مارتین -نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی- به بهانه‌ای واهی به دست زیمرمن -پلیس فلوریدا- به ضرب چند گلوله کشته شد. این اتفاق جنبشی ضد نژادپرستی را در سراسر آمریکا به راه انداخت، اما پس از مدتی اعتراضات سرکوب شد و به جایی نرسید و زیمرمن از اتهام قتل تبرئه گشت. چندی پیش نیز نوجوان سیاه‌پوست دیگری با نام مایکل براون به ضرب شش گلوله‌ی یک پلیس شهر فرگوسن آمریکا به قتل رسید. این اتفاق باز هم شعله‌های خشم علیه نابرابری نژادی را برافروخت، اما دولت نژادپرست ایالات متحده این بار هم به سرکوب اعتراضات ‌پرداخت و حتی نام قاتل را اعلام هم نکرد(http://rt.com)
 در حالی که سیاهان تنها ۱۳ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ۲۸.۴ درصد از کل افراد بازداشت‌شده توسط پلیس، سیاه‌پوستان هستند. مطابق گزارش مؤسسه‌ی آمار وزارت دادگستری ایالات متحده، حدود ۳.۱ درصد از سیاه‌پوستان در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند و این در حالی است که این آمار در مورد سفیدپوستان تنها نیم درصد است.(www.hrw.org) تعداد مردان سیاه‌پوستی که به دلیل حمل و استعمال مواد مخدر بازداشت می‌شوند، سه برابر مردان سفیدپوستی است که در این رابطه دستگیر می‌شوند که این نشان از ایست و بازرسی‌های مکرری است که سیاه‌پوستان صرفاً به خاطر رنگ چهره‌شان با آن مواجه می‌شوند(ibid)
ریشه ها و دلایل نژاد پرستی آمریکا
افراد در جامعه ی آمریکا معمولا به سه دلیل مورد تبعیض قرار می گیرند؛ مذهب، ظاهر و نوع پوشش و در نهایت زبان. این تقسیم بندی بر اساس نظم خاصی نیست، اما به نظر می رسد بیشتر تبعیضات بر اساس ظاهر و ویژگی های قابل رؤیت صورت می گیرد، در این رابطه اولین و ساده ترین راه ایجاد تفاوت و تمییز و به دنبال آن تبعیض، نگاه کردن به رنگ پوست دیگری است، این شکل از تبعیض همانطور که اشاره شد، ریشه ی تاریخی در آمریکا دارد. زمانی که مردم زیاد تمایل و علاقه ای به دانستن نداشتند و تلاشی برای کسب دانش نمی کردند، تبعیض و تمایز بر اساس ساده ترین تفاوت اتفاق می افتاد یعنی رنگ پوست.(www.d.umn)
این باور تفاوت و تبعیض با گذشت زمان تبدیل به کلیشه (استریوتایپ) شده و همواره در نسل های بعد تکرار شده است. کلیشه های مختلف به طرق گوناگون در رسانه های آمریکا بازتولید و تداوم می یابند و آثار آن در جامعه نمود پیدا می کند. برای مثال، پسران جوان سیاه پوست پرخاشگر، خطرناک و بدون هیچ جنبه ی مثبتی دانسته می شوند. خطرناک بودن سیاه پوستان نمونه ای از تصویر کلیشه ای و نژادپرستانه است که در مقابل سفیدپوستان ثروتمند و متمدن قرار می گیرد. (www.ohrc.on.ca)
رسانه های گروهی مهمترین ابزار در جهان برای ایجاد تغییر یا تداوم در ایده ها و باورهای جامعه نسبت به یک موضوع یا گروهی از مردمان هستند که این کار را به طور آشکار و پنهان انجام می دهند. در واقع این رسانه ها هستند که تصمیم می گیرند چه مسائلی مهم باشند، این مسائل را چگونه قاب کنند و به تصویر بکشند و مهمتر از همه تفسیر و برداشت مخاطبان از این تصویرها را دستکاری می کنند. صاحب نظران بر این عقیده هستند که از آنجایی که بیشتر رسانه ها تحت تسلط مردان سفیدپوست می باشند، بسیاری از اقلیت ها به طریقی به تصویر کشیده می شوند که تداوم کلیشه های منفی است و خود این امر منوط به آن است که اصلاً این اقلیت ها به تصویر کشیده شوند یا خیر.(www.studentpulse.com)
به هرجهت این ها با سیستم استکباری و سلطه گری که دارند، می خواهند همه مشکلات را از طریق مشت آهنین و سرکوب حل و فصل کنند. علی رغم اینکه می گویند که به سیستم دموکراسی و حقوق بشری اعتقاد دارند اما در جاهای دیگر نیز نشان داده اند که اجازه نمی دهد یک دادگاه بخواهد این مسئله را حل کند و یک پلیس را به مجازات واقعی برساند. ساختار آمریکا عمدتاً تحت سلطه سفیدها است، بنابراین به چنین راهکاری تن نمی دهند؛ چون ممکن است موارد مشابه گسترده تری به وجود بیاید و مجبور شوند که عقب نشینی بیشتری را از خود نشان دهد. به همین دلیل دولت امریکا مثل وال استریت ایستاده است و سرکوب می کند تا اینکه دوباره همان روند قبل ادامه پیدا نماید.
نتیجه گیری
آنچه در پایان می توان گفت این است که حقوق بشر در آمریکا در کمای چندین ساله بسر می برد . سیاهپوستان و اقلیت های غیر سفید پوست ، قربانی اصلی حقوق ضد بشری دولت های مرکزی و محلی می باشند . نژادپرستی در بطن و ایدئولوژی جامعه آمریکا وجود دارد و نهادینه شده است. سازمان دیده بانی حقوق بشر و کمیساریای عالی ، می بایست نمایندگان و گزارش‌گران ویژه حقوق بشری خود را در ایالت متحده مستقر نمایند و پس از دریافت و تدوین گزارش کامل نقض حقوق های فاحش اقلیت ها، از مراجع و دادگاه های ذیصلاح بخواهند تا دولت آمریکا را به رعایت شفاف حقوق بشر جهانی و خصوصاً حقوق اقلیت های سیاهپوست ، سرخپوست و … ملزم نماید .
منابع
1-ابراهیمی،محمد.(3/10/92). دسترسی در:
; Apartheid www.pajoohe.com
2-روزنامه کیهان. "تبرئه پلیس آمریکا این بار در شهر مدیسون"،شماره 21059،24 اردیبهشت 1394.
3-روزنامه عصر ایرانیان."تظاهرات میلیونی آمریکا علیه تبعیض نژادی"، شماره 1482، 15 آذرماه 1393
4-روزنامه عصر ایرانیان."تظاهرات ضدنژادپرستی برای پنجمین روز در آمریکا"،شماره 13788، 17 آذرماه 1393.
5-سهرابی،ایمان. "تبعض نژادی حتی اگر رئیس جمهور آمریکا فردی سیاه پوست باشد"، روزنامه 19 دی،شماره 2029، 16 آذر 1393.
6- کوئن، بروس. مبانی جامعه‌شناسی، غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۰، ص۳۴۹٫
7-گودرزي، حسین.مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: تمدن ایران، 1385.
8-مظفری،محمد.نابردباری مذهبی، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر،1376.
9-معین، محمد.فرهنگ دو جلدي، تهران: انتشارات آدنا،1381.
10-مهرپور،حسین.نظام بین المللی حقوق بشر،تهران: انتشارات اطلاعات، 1377.
11-نوائیان رودسری، جواد."نقش مسلمانان آمریکا در اعتراضات نژادپرستی"،روزنامه خراسان، شماره 18867، 7 دیماه 1393.
12-هاشمی،یحیی. مبانی و مفاهیم حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر،سفیر،سال سوم،شماره دوازدهم،1388.
13-”Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities” , united nations human rights office of the high commissioner.1992.available at: www.ohch r.org/english/issues/minorities.
14-Exclusion, Misrepresentation and Discrimination: Still Prevalent for Women in American Media and Politics,available at:
-15http://www.studentpulse.com/articles/129/2/exclusion-misrepresentation-and-discrimination-still-prevalent-for-women-in-american-media-and-politics
-16http://www.washingtonpost.com/blogs/therootdc/post/many-american-workplaces-are-becoming-more-segregated/2012/10/25/6c86e0a6-1e15-11e2-b647-bb1668e64058_blog.html.
17-www.usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-04/22/content_16430203.htm.
18- What Is Middle Eastern, Types Of Discrimination, And The Media,
http://www.d.umn.edu/~lbelote/srseminar/mideast/PAPER2.HTM
-19http://www.studentpulse.com/articles/129/2/exclusion-misrepresentation-and-discrimination-still-prevalent-for-women-in-american-media-and-politics
http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb13-ff02.html.
21-http://www.reuters.com/article/2007/12/05/us-usa-drugs-race-idUSN0453686820071205
22- http://www.texascivilrightsproject.org/4832/tcrp-and-naacp-question-police-violence/
23- http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=۷۰۲
24- http://www.hrw.org/world-report/۲۰۱۳
25- http://rt.com/usa/۱۸۱۲۴۸-ferguson-tear-gas-shots/
-26Jay Syrmopoulos , “Citizen Run Database Shows Over 1,000 People Killed by Cops in 2014” , December 10, 2014. Available at: http://thefreethoughtproject.com/data-shows-1000-people-killed-cops-2014/
-27khabaronline.ir/detail/288164/World/Americas.
28-Racism in North America, then and now, Ontario Human Rights Commission.Available at:
www.ohrc.on.ca/en/racism-north-america-then-and-now
-29 Thamberry, Patrick, International Law and the Rights of Minorities, Oxford University Press: 1995

نظرات   

 
0 #1 armanbbrrk در تاریخ: دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 11:08 ق ظ
مطالب خوبی در این سایت جمع اوری شدن
نژادپرستی/دین پرستی/مذهب پرستی اینا معذل جامعه بشری است یعنی مرز بندی
به امید رهایی از این مرز ها تا به امید ازادی بشر
armanbbrrk.blog fa.com
نقل قول
 

شماره 30- تیرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837